51 Sb Antimon
Atommasse:
121,760
Fase (ved 25 °C):
Fast
Smeltepunkt:
631 °C / 904 K
Kokepunkt:
1587 °C / 1860 K
Vis flere fakta
Gruppe:
15
Periode:
5
Blokk:
p
Elektronkonfigurasjon:
[Kr]5s<sup>2</sup>4d<sup>10</sup>5p<sup>3</sup>
Elektronegativitet:
2,05
Tetthet (ved 25 °C):
6,691 g/cm³
Vis færre fakta
Foto: Øystein Foss, UiO

Antimon

Antimon ligger i periodesystemet i grenselandet mellom metallene og ikke-metallene og har som arsen flere polymorfe former. Den stabile modifikasjonen er metallisk, blåhvit, hard og sprø. Til å være et metall leder denne modifikasjonen varme og elektrisitet dårlig. Smeltepunktet er lavt og damptrykket er høyt.

I tillegg til metallisk antimon finnes to andre polymorfer; gult og svart antimon. Disse er begge ustabile ikke-metaller hvor Sb4-klustere er en viktig byggestein.

Anvendelser

Antimon er et viktig metall i verdensøkonomien og benyttes først og fremst i enkelte legeringer med bly. Tilsetning av antimon til bly øker hardheten til bly i betydelig grad. Vi finner slike legeringer i lagringsbatterier/blyakkumulatorer. Årlig produksjon rundt 150 000 tonn pr år.

Ingen fiender å se..
Foto: Odd-Arne Ertzeid, KI, UiO.

Antimonforekomstene i verden er imidlertid ikke store og ifølge tidsskriftet New Scientis (26. mai 2007) så holder verdens ressurser ikke mer en 30 år! Gjenvinning er derfor viktig.

Stibnitt, Sb2S3 reflekterer infrarød stråling på samme måte som grønne blader og blir derfor brukt i kamuflasjemaling. Stoffet hindrer at man blir oppdaga av infrarøde nattkikkerter. Stibnitt gir dessuten en intens hvit farge når det brenner og brukes derfor i fyrverkeri.

Et annet antimonsulfid, Sb2S5, blir brukt i produksjonen av gummi. Denne tilsetningen gir vulkanisert gummi den mursteinsrøde fargen.

Mistenkt for å føre til krybbedød - frikjent

Antimonoksid, Sb2O3, ble i lang tid benyttet som flammehemmer i plast, spesielt i fjernsynsapparater, bilkomponenter og madrasser. I 1990-årene trodde man at dette var årsaken til krybbedød i den vestlige verden. Man trodde at sopp i madrassene omdannet antimonoksidet til den flyktige og meget giftige forbindelsen metylstibnitt. Obduksjon av døde barn viste nemlig forhøyet konsentrasjon av antimon. Det finnes bakterier som kan redusere antimonoksid til metylstibnitt under spesielle forhold. Etter mange års diskusjon og forskning viste det seg imildertid at hypotesen ikke var korrekt. Analyser av friske barn viste at antimoninnholdet generelt var langt høyere enn forventet og at denne høye konsentrasjonen kom fra hjemmemiljøet. Analyser av luft, spesielt i eldre hjem, viste et betydelig bakgrunnsnivå av antimonforbindelser. Antimonforurensning i bly brukt i rør og i blybasert maling er trolig årsaken.

I kroppen

Antimon har ingen biologisk rolle og er svært giftig selv i relativt små konsentrasjoner. Inntak av størrelsesorden 100 milligram regnes som farlig.

Antimon stimulerer metabolismen i små doser, men forårsaker leverskader og setter visse enzymer ute av funksjon i større doser. Mens man lett finner motgift mot arsen er dette vanskeligere for antimon. Antimon tiltrekkes svovel i visse enzymer og kan ikke lett fjernes når det først har dannet en forbindelse.

Antimon i form av sulfid har blitt bruk medisinsk siden rundt år 1000, men ble for alvor tatt i bruk på 1500-tallet da kalium-antimon saltet av tartratsyre ble et populært brekkmiddel.

 

Mozarts død

Wolfgang Amadeus Mozart.
Portrett: Barbara Krafft.

Wolfgang Amadeus Mozart døde i 1791 kun 35 år gammel. Han trodde selv han hadde blitt forgiftet, og hans rival Antonio Salieri tilstod mordet mange år senere. Imidlertid var Salieri på dette tidspunktet senil og lite etterrettelig. Mer sannsynlig er det at Mozart ble forgiftet av et kalium-antimonsalt av tartratsyre som på de tider ble brukt som vidundermedisin mot alle mulige og umulige sykdommer. Forbindelsen gir øyeblikkelig oppkast, og dette ble sett på som et tegn på at man fikk fjernet uønskede produkter fra kroppen. Mozart fulgte ikke legenes anvisninger og tok for store doser. Han fikk etter kort tid feber; hender, føtter og mage svellet og dette ble fulgt av plutselige oppkastanfall. Diagnose militærfeber ble stilt (en sykdom vi ikke lenger kjenner). Mozart døde to uker senere. Symptomene var identiske med akutt antimon-forgiftning.

Om ikke Mozart ble myrdet med antimon, har noen av dette grunnstoffets forbindelser blitt flittig brukt i slike sammenhenger på 1800-tallet. Men som for arsen/arsenikk satte Marsh-testen en stopper for slik bruk fra midten av 1800-tallet.

Navn

You never walk alone...

Navnet antimon kommer fra det greske anti–monos som betyr ikke–alene, eller ensomhet. Kanskje man mente at metallet ikke finnes gedigent i naturen, men alltid i forbindelser/mineraler? Det kjemiske symbolet Sb kommer fra det latinske ordet stibium som var betegnelsen på mineralet antimonsulfid i antikken. Stibium betyr ”merke”, noe som henger sammen med at antimonsulfidet ble brukt som øyeskygge av kvinnene i det gamle Egypt.

Historie

Antimon og antimonforbindelser har vært kjent siden antikken. I museet Louvre finner man en 5000 år gammel vase laget av nesten rent antimon.

Farge har vært en vesentlig årsak til bruk av antimonforbindelser tidlig i historien. Mens sort antimonsulfid ble brukt som øyeskygge i gamle Egypt, ble gult blyantimonat benyttet til glassering av veggene i Babylon på Nebuchadnezzars tid (604–561 f.Kr.). Det samme fargestoffet ble fortsatt brukt tidlig på 1900-tallet og kalt Napoli-gult.

En mindre fredelig bruk av antimonforbindelser stod sannsynligvis grekerne for.

Gutenbergs presse.

I deres storhetstid kan de ha benyttet stibnitt i den tidens flammekastere. Våpenet ble først brukt av den bysantinske marinen. Fiendens skip ble angrepet ved at en lett antennelig væske ble skutt fra krigsskip, gjerne gjennom ett langt messingrør. Væskeblandingen ble holdt varm i beholdere under høyt trykk og sendt gjennom røret ved hjelp av en primitiv pumpe. Prosjektilene skapte branner som det var svært vanskelig å slukke. Det sies at stoffet brant selv på overflaten av vann. En teori argumenterer for at våpenet var en blanding av råolje, stibnitt og salpeter (det finnes andre teorier også). Resultatet var at fiendens skip ofte var redde for å angripe den bysantinske flåten siden dette våpenet ga et stort overtak. Våpenet var dermed et av tidens mest fryktede våpen.

Det faktum at antimon utvider seg når det størkner benyttet Johan Gutenberg seg av når han oppfant boktrykkerkunsten. Bokstavformer ble fylt med flytende bly-tinn-antimon-metall som utvider seg når det størknet. Legeringer som denne er dessuten svært harde og Gutenberg fikk dermed laget harde trykkeformer som gav skarpe avtrykk.

Forekomst

Gedigent antimon fra Finland.
Foto: Rune Selbekk, Naturhistorisk museum, UiO.

 

Gedigne forekomster av grunnstoffet antimon finnes, men generelt utvinnes antimon fra mineralet stibnitt, Sb2S3. Mineralet varmes sammen med jern (under dannelse av jernsulfid og antimon) eller reduseres med kull. I dag produseres antimon hovedsakelig i Kina. Bolivia, Mexico, Russland og Sør-Afrika er andre produsenter. I USA dekkes etterspørselen etter antimon stort sett ved gjenvinning fra blyakkumulatorer. I disse er antimon tilsatt bly for å gi materialet god styrke.